Odsávání indukční tavící pece

Specifikace prachu z odsávání indukční tavící pece

Prach vznikající při tavení kovu v indukční tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávané vzdušniny se pohybuje kolem 40 – 60°C v závislosti na provozním stavu tavící pece. Jelikož se jedná o elektronickou indukční pec, nejedná v pravém slova smyslu o spaliny, jelikož veškerý odsávaný vzduch do filtračního systému je do zákrytu pece přisáván z prostředí haly. Samotná indukční pec vlastním provozem nezvyšuje vlhkost odtahovaného vzduchu, a proto nehrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak není nutno tepelně izolovat.   Odfiltrovaný prach z provozu indukční pece je velmi jemný, černé barvy, suchý, lehce abrazivní.

Odsávání indukční tavící pece

Moderní indukční pece jsou vybaveny integrovaným odklopným zákrytem, který je používán ve dvou stavech. Uzavřený zákryt pece je vždy při procesu tavení. Odsávací výkon v tomto okamžiku regulujeme na cca 30% hodnoty oproti otevřenému víku. Pro regulaci odsávacího výkonu slouží regulační klapky v odsávacím potrubí. Výkon ventilátoru je pak regulován dle podtlaku v odsávacím potrubí pomocí frekvenčního měniče. Při otevřeném víku, kdy dochází k vsázce či modifikaci taveniny je požadavek na odsávací výkon maximální. V tomto okamžiku je nutné unikající kouř odsát odklopeným víkem tak, aby se nešířil do prostoru výrobní haly. Regulační klapka v odsávacím potrubí je otevřena na 100% a odsávací výkon je navýšen na požadovanou hodnotu.

Ve většině případů je na odsávací systém napojena dvojice tavících pecí. Regulační klapky a frekvenční měnič odsávacího ventilátoru je ovládán automaticky, elektrickou vazbou na provozní stav pecí, respektive na polohu zákrytu pece. Požadavek na odsávací výkon systému při otevřeném víku stanovuje výrobce pecí. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by výrobce indukční pece určil odsávací výkon při uzavřeném víku. Tento stav je nutné zregulovat při provozování technologie. Samotná regulace pak přináší úsporu elektrické energie při provozu pece tim, že není odsáváno takové množství tepla a nedochází k ochlazování taveniny. Dalším přínosem regulace odsávacího výkonu při provozu indukčních pecí je i úspora elektrické energie filtračního systému a prodloužení životnosti filtračního média. Odsávací výkon potřebný pro dostatečné odsávání indukční pece se pohybuje kolem 5000 až 40 000 m3/h v závislosti na velikosti indukční pece.

Specifikace filtračního zařízení

Filtrační zařízení jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/mdo 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nedoporučujeme vracet zpět do prostoru haly, jelikož sebou nese i pachové složky. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí konvenčních rekuperátorů, jako je deskový či rotační výměník.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání indukčních pecí

U aplikací odsávání indukčních pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK II tj. silnostěnné, svařované potrubí. Osvědčenou povrchovou úpravou potrubních vedení je žárové zinkování. Potrubí není tak zatěžováno účinky abraze, ale vzhledem k teplotním skokům mezi jednotlivými provozními stavy pece rozhodně nedoporučujeme používat potrubní vedení SK I tj. SPIRO potrubí.